Waarom de inzet van bio-energie CO2 neutraal is.

De inzet van biomassa is CO2 neutraal. Tijdens de groei van planten en bomen, nemen zij CO2 op. Tijdens het verbrandingsproces komt deze CO2 opnieuw vrij, zoals dat ook gebeurt bij hout dat in het bos achterblijft. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die geen CO2 opnemen tijdens het lange ontstaansproces, maar alleen uitstoten bij verbranding.
Vandaag de dag worden nieuwe bossen aangeplant om een CO2 kringloop te creëren. De
nieuwe snelgroeiende bossen nemen immers massaal CO2 op. Het uitgangspunt is dan ook dat biomassa wordt verkregen via duurzame bosbouw en landbouw. Daarbij wordt een groot deel van het hout gebruikt voor de bouw en wordt het resthout gebruikt voor bio-energie.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft er een duidelijke infographic over
gemaakt.

In onze maatschappij laaien discussies hoog op. Over allerlei thema’s. Wat daarbij opvalt is dat feiten steeds vaker worden bestreden met meningen en overtuigingen. De werkelijkheid, gebaseerd op cijfers en feiten, lijkt niet meer van belang te zijn. In de discussie over biomassa is het niet veel anders. Beeldvorming en realiteit staan nog wel eens ver uit elkaar.

Toen we onlangs een interessante afbeelding tegenkwamen van biomassa feiten, waren wij er direct van overtuigd dat we die wilden delen.

Dus, hierbij een interessante afbeelding die het verschil tussen beeldvorming en realiteit op heldere wijze laat zien.

Bron: biomassafeiten.nl

Een groot aantal organisaties en bedrijven hebben afgelopen maand een verklaring afgegeven waarin ze het Europees parlement oproepen om beperkingen over de inzet van ‘primaire houtachtige biomassa’ te heroverwegen.

Volgens de indieners is duurzame bio-energie goed voor een kleine 30% van de Europese stadsverwarming – en koeling. Daarbij is houtachtige biomassa een prominente duurzame en lokale energiebron, die maar liefst 10% van de totale energieconsumptie verzorgt. Bovendien wordt zo’n 96% van de biomassa in eigen land geproduceerd en draagt enorm bij aan het koolstofvrij maken van de energievoorziening. Een ander genoemd voordeel is de bijdrage aan de energie onafhankelijkheid.

Op dit moment is het overigens zo dat verwarming goed is voor de helft van de totale energievraag. Daarvan wordt ruim meer dan 40% voorzien door aardgas. Door de enorme prijsstijgingen en de afhankelijkheid wordt opnieuw gekeken naar richtlijnen voor hernieuwbare energie. De inzet van houtachtige biomassa draagt volgens de eerder genoemde indieners bij aan vermindering van koolstofemissie en zorgt voor minder afhankelijkheid.

Opnieuw alarmerende krantenkoppen over het dreigende energietekort.

Logisch, nu Rusland de gaskraan verder dichtdraait. Het leidt er zelfs toe dat het kabinet heeft besloten om de kolencentrales opnieuw op volle toeren te laten draaien en het kostbare gas liever te gebruiken om de noodzakelijke voorraden op peil te brengen.

Tegelijkertijd verstomt de negativiteit over de inzet van biomassa als groene brandstof voor energieopwekking. Terecht ook, zo vindt André Faaij van TNO. Want ondanks de discussie over de houtkap, het houttransport en de fijnstof uitstoot, kan het aandeel van biomassa verdrievoudigd worden om toch binnen de duurzaamheidskaders te blijven die de Europese Unie heeft ingesteld. Opvallend daarbij is dat Faaij vooral ook kijkt naar de waarde van biomassa gewassen als een instrument voor beter bodembeheer.

Faaij noemt als belangrijke evidente voordelen.

Terwijl in Nederland het kabinet heeft aangekondigd om geen nieuwe projecten rondom biomassa te subsidiëren, blijkt in Europa een andere opvatting te gelden. In een conceptvoorstel staat namelijk opgetekend dat de inzet van biomassa noodzakelijk is als het de wens is om versneld van het Russische gas af te gaan.

In het plan Repower EU, gesteund door Frans Timmermans, wordt melding gemaakt van het feit dat biomassa goed is voor 60% van alle Europese hernieuwbare energie.

Volgens het plan is het dan ook niet realistisch om op meerder terreinen tegelijk een aanslag te plegen op de noodzakelijke energievoorziening.

Wat betekent dat voor de energietransitie?

Hoewel het huidige kabinet erkent dat biogrondstoffen cruciaal zijn om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, ziet het kabinet de maatschappelijke zorgen over biogrondstoffen toenemen. Dat is dan ook de reden waarom het kabinet heeft besloten om per direct te stoppen met het afgeven van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen om laagwaardige warmte op te wekken.

Critici maken zich zorgen of dit besluit bijdraagt aan de energie-onafhankelijkheid.

Uit diverse commentaren blijkt dat er een verschil wordt gemaakt tussen de grootschalige import van gekapt bos en de verzameling van resthout en houtafval. Voor het kabinet is het echter geen reden om een verschil te maken.

Opvallend is dat bijvoorbeeld de provincie Overijssel recent bekend maakte om biomassa in te zetten voor specifieke energieprojecten. Terwijl dezelfde provincie vorig jaar geen financiering geregeld kreeg, omdat niet kon worden gegarandeerd dat alleen duurzaam geteeld hout gebruikt zou worden. Energiefonds Overijssel is bereid om financiering beschikbaar te stellen voor specifieke biomassaprojecten voor bijvoorbeeld industriële processen of voor de verwarming van monumentale panden waarvoor geen duurzame alternatieven voor handen zijn.

Het geeft nog maar eens aan hoe verschillende inzichten en toepassingen tot ‘zwalkend’ beleid kunnen leiden.

De recente inval door Rusland in Oekraïne heeft geleid tot piekprijzen voor zowel aardgas als stroom. De enorme stijging wordt door vele economen al omschreven als energiecrisis. Eén van de bedrijfstakken die daarvan schade ondervinden zijn de glastuinbouwers.

Ondanks het feit dat de overheid terughoudend is met het verlenen van subsidie voor aanleg en installatie van houtige biomassa, zijn de actuele energieprijzen zo hoog dat aanleg zonder subsidie toch een overweging kan zijn.

Glastuinbouw Nederland is van mening dat houtige biomassa een belangrijke transitie-brandstof is. Vooral omdat er maar weinig of geen betaalbare alternatieven zijn die de piek-warmtevraag op een aantrekkelijke manier kunnen opvangen. Het belang van duurzaamheid wordt ook door Glastuinbouw Nederland erkend. Toeleveranciers van houtpellets als Martens WWS, garanderen het exclusieve gebruik van resthout- en afvalhout uit de regio, waardoor wordt voldaan aan de duurzaamheids-eis.

In Nederland wordt zo’n 60% van alle duurzame energie gerealiseerd door verbranding van biomassa. De laatste tijd ontstaan er stevige discussies over het duurzame karakter van biomassa en de verbranding van een natuurlijke grondstof als hout in het bijzonder. Veelal gebaseerd op beeldvorming die niet correct is. Zo gebruikt Martens bio-wkk alleen resthout en afvalhout dat afkomstig is uit de nabije omgeving.

Om te voldoen aan de vraag naar Groene warmte en stroom, is biowarmte een bewezen optie. Met een centrale BioWarmte Installatie kunnen woonwijken op een duurzame en gasloze wijze worden verwarmd.